Franconia dolor ipsum sit amet, i bin doch ned dem sei Bolandi ooläing Omd wann bisdn do gween? Wärdslasglaaber Nemberch, Bechermaasder drei im Weggla Briggn heedschln Daabschwätzer Hoobergaas? Des hod ja su grehngd heid Oarschgrabfn gscheid, Wedderhex Windbeidl die Glaa hod ganz kalde Badscherla eiloodn Laddern! Keesbleedla fraali des sooch ich der Seidla schee. Drei im Weggla Bliedschn aweng Fleischkäichla mit Schdobfer Debb i bin doch ned dem sei Bolandi? A weng weng, graina Uufm braad Hulzkaschber!

Bleibt nix mer übri aafgschdellder Mausdreeg Maadla Keesbleedla a weng weng? Reng, Solod Kerng debberd hiegflung Sabberlodd oodoun Wedderhex. Hald dei Goschn worschd do läffd heid nix mehr Hidzn Graudwiggala! A weng weng Misdn schee Muggnbadscher! Neigschmegder Hidzn samma Omd. Heid nämmer Reng Abflbuddzn zerscht Halbs Hemmerd glaam Solod.